ലേഹോംലി എന്ന സൗജന്യ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു പൂർണമായും വീടുകളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർഷിക / ഭക്ഷ്യ / കൗതുക ഉത്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു കണ്ടെത്തുവാനും വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും സാധിക്കും കൂടാതെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വിവിധ ഇനം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്യാവശ്യ ജോലികൾ ചെയിക്കുവാനും സാധിക്കും. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ള ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു വരുമാനവും കൂടാതെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉല്പാദകർക്കും ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും ജോലിക്കാരെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും ലേഹോംലി വളരെ അധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. വിഷമയമായ പച്ചക്കറികളും ഫലവർഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കൂ, ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സംരക്ഷിക്കു...

LeHomely - a free app that helps to find exclusive homemade products for buying and selling. It also helps to find trained workers from your neighbourhood. The app aims to provide daily earnings to those around us. Basically, it helps buyers, sellers and job seekers.

Install Now! (Android)

How to Use